24 Eyll 2020
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Hizmetlerimiz

A. L襤SANS ÖNCES襤 DÖNEM

1) Yeni Müracaat Yap覺lmas覺

 • Yenilenebilir enerji projelerinin tespiti
 • Saha Keif
 • Raporlama
 • Ölçümleme(Hidrolojik, Meteorolojik veri)
 • Ön Fizibilite
 • Bavuru dosyalar覺n覺n haz覺rlanmas覺
 • Fizibilite (RES, HES, GES)


2) Mevcut Müracaatlar

 • Baka Firmalar taraf覺ndan yap覺lm覺 bavurular覺n incelenmesi
 • Mevcut müracaatlar覺n irdelenmesi
 • Raporlama


3) 襤veren Taraf覺ndan Devir Al覺nmak Üzere 襤ncelenmesi Talep Edilen Projeler

 • Devir al覺nacak projenin sahada kefi
 • Teknik ve finansal analizlerinin raporlanmas覺
 • Proje net fayda aç覺s覺ndan formülasyon deiiklikleri


B. L襤SANS BAVURUSU

 • Tüzel Kiilik ad覺na lisans bavuru dosyas覺n覺n haz覺rlanmas覺
 • 襤lgili kurum ve mercilerde dosyan覺n takibi
 • ÇED raporlar覺


C. L襤SANS SONRASI

1. Harita

 • Projenin 1/1000 ölçekli halihaz覺r haritas覺n覺n al覺nmas覺
 • Haz覺rlanan haritalar覺n onaylat覺lmas覺


2. Kati Proje Haz覺rlanmas覺

 • Yat覺r覺m türüne göre projelendirme
 • Projelerin onaylat覺lmas覺


3. Jeolojil Etütler

 • Kati projeye göre sondaj çal覺malar覺
 • Laboratuar deneyleri
 • Jeolojik etütler


4. E-M Teçhizat

 • Türbin tekliflerinin al覺nmas覺
 • Tekliflerin deerlendirilmesi
 • E-M teçhizat sözlemesinin haz覺rlanmas覺 imzaya sunulmas覺


5. ENH

 • Balant覺 noktas覺n覺n kesinletirilmesi
 • ENH Etüt proje
 • ENH projelerinin onaylat覺lmas覺 kontrolü


6. Uygulama Projesi Haz覺rlanmas覺7. Kamulat覺rma, Kiralama ve 襤rtifak tesis 襤lemleri

 • EPDK bünyesinde Kamulat覺rma kararlar覺n覺n ald覺r覺lmas覺
 • Kamulat覺rma dosyalar覺n覺n haz覺rlanmas覺
 • Adres tespitleri


8. Deer Tespit ve Sat覺n Alma

 • Kamulat覺rmaya tabi parsellerin bedel tespitleri
 • K覺ymet takdiri raporlar覺n覺n haz覺rlanmas覺
 • Mütemilat tespit tutanaklar覺n覺n tanzimi


9.  Hukuki Süreç ve Tescil

 • Kamulat覺rma davalar覺n覺n aç覺lmas覺 ve yürütülmesi
 • Vas覺f deiiklii ve tar覺m d覺覺 kullan覺m izinlerinin al覺nmas覺
 • Dava sonuçlar覺na göre tescil ilemleri


10. EPDK’ ya sunulan periyodik ilerleme raporlar覺n覺n haz覺rlanmas覺

nceki 襤癟erik:
Kurumsal
Sonraki 襤癟erik:
Faaliyet Alanlar覺
Piri Reis Grup Telif Hakk覺 (c) 2002-2011